Projekt korzysta z dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglonomeracjach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

W dniu 12.05.2017 r Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka działający w imieniu Gminy Dobre oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Gadomska podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu i Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego na dofinansowanie projektu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobre Gmina Dobre dz. Nr 107 obręb zdrojówki wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre” nr. POIS.02.03.00-00-0148/16
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w granicach aglonomeracji będzie możliwość podłączenia większej ilości odbiorców, lepsze oczyszczanie wprowadzanych ścieków, zwiększy się możliwość odbierania ścieków przez oczyszczalnię i poprawi się jakość procesu oczyszczania, nastąpi poprawa środowiska naturalnego, atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miejscowości Dobre
Realizowany projekt będzie składał się z następujących zadań :
-Rozbudowa oczyszczalni o przepustowości 150 m3/d do poziomu 325 m3/d
– Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Targowa, Szkolna, i Armii Krajowej w tym sieci głównej Ø 200 mm PCV – 1606 m
– kanałów bocznych – Ø 160 mm PCV – 590 mb
– Kanału tłocznego – Ø 90 PE- 644 mb
– Przepompowni ścieków 2 szt.
W rozbudowywanej oczyszczalni zostanie zamontowany min. sitopiaskownik w komorze żelbetowej, szafa zasilająco sterująca wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji, powstanie zbiornik wyrównawczy uśredniający jednokomorowy z włókna szklanego i wyposażony w mieszadło, ponadto w tym zbiorniku zostaną zamontowane pompy zatopowe, których zadaniem będzie równomierne dostarczanie ścieków na poszczególne bioreaktory biologiczne.
Przed biologicznym reaktorem zaprojektowana została studnia która również ma za zadanie równomierne przepływanie ścieków do bioreaktorów
W rozbudowywanej oczyszczalni powstanie również
– komora denitryfikacji
– komora nitryfikacji
– Osadniki wtórne
– studnia kontrolno- zbiorcza ścieków oczyszczonych
– Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
Źródłem danych dla systemu telemetrii będzie przetwornik pomiarowy usytuowany w istniejącym budynku technologicznym oczyszczalni, wyposażony w port szeregowy poprzez który w protokole MODUS RTU będą udostępniane wszystkie niezbędne dane , obok przetwornika zainstalowany zostanie sterownik komunikacyjny pracujący w oparciu o kartę SIM ze stałym numerem IP wybranego operatora telefonii komórkowej.
Ścieki oczyszczone odprowadzone będą do rowu melioracyjnego a następnie do rzeki Boruczanka

Realizowana inwestycja wpisuje się w realizację jednej z 15 wyznaczonych osi priorytetowych Programu Operacyjnego infrastruktura i środowisko: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju.
Realizowany projekt przyczyni się do realizacji celów zawartych w II osi priorytetowej działania 2.3
Przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.
Przyczyni się do dostosowania gospodarki ściekowej na terenie aglonomeracji dobre do wymogów prawa polskiego i unijnego ( w tym spełnieniem wymagań dyrektywy 91/271
Jest niezbędny do dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie aglonomeracji który jest w obecnym czasie warunkiem koniecznym dalszego rozwoju osadnictwa na terenie Gminy, wzrostu ilości podmiotów gospodarczych oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 4 697 053, 44 zł
Wysokość dofinansowania   – 3 245 931, 23 zł

Plakat

Informacja