Gmina Dobre wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowej Wsi remontują budynek świetlicy wiejskiej. Wsparcia finansowego na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania prac udzieliły Polskie Sieci Energetyczne SA, zaś Gmina Dobre oraz OSP wykonają większość robót budowlanych.

– Podejmujemy szereg inicjatyw dobrosąsiedzkich na terenach gmin, gdzie umiejscowiona jest infrastruktura przesyłowa zarządzana przez PSE. Przez gminę Dobre przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna łącząca aglomerację warszawską z Siedlcami. Wzmocni ona niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE. Wspierając finansowo Gminę i Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi chcemy poprawiać komfort życia lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że  wyremontowana świetlica będzie miejscem integrującym wszystkich mieszkańców – dodaje Beata Jarosz-Dziekanowska.

Istniejący budynek ma ponad 40 lat i wymaga generalnego remontu. W ramach projektu wstawione zostaną nowe drzwi i okna, ściany i sufity będą pomalowane, a ściany zewnętrzne ocieplone i odnowione.

– Korzyścią dla naszej gminy jest przede wszystkim stworzenie odpowiedniego miejsca spotkań dla mieszkańców. Świetlica pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Wyremontowane pomieszczenia służyć będą prowadzeniu warsztatów edukacyjnych, organizacji miejscowych imprez i uroczystości, a także zebrań ochotniczych straży pożarnych, rady sołeckiej oraz spotkań innych organizacji społecznych – podsumowuje Tadeusz Gałązka, Wójt Gminy Dobre.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na  zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Strona Internetowa Partnera: www.pse.pl