Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że z dniem 1.04.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZ. U. z 2016 r. poz. 195), która wprowadza systemowe wsparcie polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie będzie przysługiwało po złożeniu wniosku, na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pomoc na pierwsze dziecko będzie przysługiwała po spełnieniu  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., – świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Trwają prace nad możliwością składania wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Załączniki
Informator RODZINA 500+
zał. 1 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
zał. 2 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
zał. 3 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄ
zał. 4 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO