Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Gmina Dobre  przystąpiła do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Projekt korzysta z dofinansowania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W imieniu Gminy Dobre  Wójt oraz Skarbnik podpisali z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie umowę nr RPMA.04.02.00-14-5312/16-00 o dofinansowanie w/w projektu.

Niniejszy projekt składa się z jednego zadania, polegającego na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w miejscowości Dobre, w którym znajdują się Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza:

 • Docieplenie stropu, stropodachu i dachu:
 • Docieplenie ścian zewnętrznych:
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej

Głównym celem (bezpośrednim) projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Osiągnięciu tego celu służą następujące cele pośrednie:

 • wzrost atrakcyjności gminy,
 • poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pyłów w gminie i powiecie,
 • pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji,
 • spadek zużycia paliw służących ogrzaniu budynku oraz wzrost oszczędności wytworzonej energii,
 • przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w powiecie, w tym głównie związanych z ochroną powietrza,
 • zmniejszenie obciążenia budżetu gminy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych budynku,
 • poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy i powiatu,
 • wzrost standardu pracy i nauki mieszkańców gminy,
 • wzrost prestiżu i znaczenia szkół gminy na tle powiatu dzięki polepszeniu jakości infrastruktury edukacyjnej,
 • wzrost aktywności i spójności społeczności lokalnej,
 • dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,
 • wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska,
 • wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Do głównych efektów projektu można zaliczyć:

 • oszczędność energii elektrycznej i cieplnej
 • spadek emisji gazów cieplarnianych
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach publicznych.

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 4 700 901,66 zł

Wysokość dofinansowania   – 2 393 681,95 zł

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka