STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrem ul. Kościuszki 1

– od 1 września do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin). W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składa się do 15 października danego roku szkolnego (nieprzekraczalny ustawowy termin). Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr 256, poz. 1457) – rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny. Wniosek może złożyć:

 1. rodzic/opiekun prawny;
 2. pełnoletni uczeń;
 3. dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Dobre, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,       w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są:

uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to przyznawane jest przez Wójta Gminy Dobre

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę   w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tym samym na dochód składają się: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające dochód za ubiegły rok kalendarzowy z prowadzonej działalności zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej „w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”.

W stosunku do osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania;
 2. dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli są płacone;
 3. oświadczenie podatnika o wysokości dochodu.

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć miesięczną składkę odprowadzaną do KRUS-u płaconą jedynie za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie (lub oświadczenie) wydane przez właściwy organ podatkowy w podatku rolnym o ilości hektarów przeliczeniowych
  lub
 2. decyzję wymiarową w podatku rolnym.

Kwoty i formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: tornister/torbę szkolną, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina i teatru w trakcie roku szkolnego. W ramach tej formy pomocy pokrywane są także koszty wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę, oprogramowania komputerowego w podstawowym zakresie i niezbędnego oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, mysz i inne akcesoria);
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania – w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjnych prowadzone odpłatnie przez szkoły i domy kultury;

 

Wyłącznie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie zakupionego imiennego biletu miesięcznego), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów.

 

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Faktura/ rachunek zawierający:

 1. nazwę wystawcy;
 2. imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 3. datę wystawienia;
 4. datę sprzedaży
 5. numer faktury/ rachunku
 6. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki, spodnie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy:
  • zakupiony towar nie ma tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,
  • nazwa artykułu podana jest symbolem lub z nazwy zakupionego przedmiotu nie wynika jasno co zostało zakupione, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup:

 1. podręczników, biurka, krzesła do biurka
 2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i plecaków szkolnych, słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych na CD, lektur szkolnych);
 3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wychowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, bluzy, spodnie sportowe obuwie sportowe, strój kąpielowy itp.), a także mundurka szkolnego;
 4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka).

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej może też zostać wykorzystane na opłacenie/pokrycie:

 1. wyjazdu organizowanego przez szkołę (do kwoty przyznanego miesięcznie stypendium szkolnego) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, zawierającego informacje nt. wyjazdu ucznia na „zieloną szkołę”: kosztów, terminu wyjazdu,
 2. abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc;
 3. udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły (np. wyjścia do kina, teatru itp.) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kwotę wydatku poniesionego przez rodzica.

Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę i zainteresowania uczniów (np. zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kursy języków obcych itp.) na podstawie rachunków imiennych bądź faktur lub zaświadczeń wystawianych przez instytucje organizujące zajęcia.

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

ZASIŁEK SZKOLNY

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.