Referat Budżetowo Finansowy
Interesanci w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych załatwiani są w pokoju nr 0 /KASA/,
telefon 25-757-15-23 wew. 34.

Wymagane dokumenty
Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce złożenia dokumentów
Pokój Nr 0 / KASA/ (tel. 25-757-15-23 wew.34) lub sekretariat pok. nr 2 (tel. 25-757-11-90 wew.22).

Termin i sposób załatwienia
Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre wpłata gotówkowa lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział Dobre nr 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010 w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)
3.Uchwała Nr XXXVI/313/18 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych . /Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. poz.11050 /, oraz Uchwała Nr II/3/18 RADY GMINY DOBRE z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwalę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. /Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2018 r. poz. 11966/.
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 2436).

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zdjęcie: pexels.com