Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony w wymiarze ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018

Okres zatrudnienia: luty 2018 do 31 grudzień 2018 r.

 

            1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie:
 2. a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 3. b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t Dz. U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
 4. c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,
 9. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 3. b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 4. c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 5. d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
  – opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  – udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu – umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  – wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  – motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  – udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  – motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu –

– kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Dobre oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (20 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

 

 

 

            5.Wymagane dokumenty:

 1. a) CV ze zdjęciem,
 2. b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                         z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)

 1. c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 3. e) kopie świadectw pracy,
 4. f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)
 7. l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)

 

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ul. T. Kościuszki 1,              05-307 Dobre w terminie do 12.02.2018 r.  r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1500)

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre http://gminadobre.bip.net.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dobre.

 

Załącznik:

nabór asystent 2018

Zdjęcie: freepik.com