Dzięki funduszom unijnym już na początku przyszłego roku Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem zyska nową przestrzeń. W nowo powstałym obiekcie organizowane będą lekcje muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, zajęcia manualne oraz projekcje filmu o artyście i jego twórczości. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie ponad 300 tys. zł współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „ Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Gmina Dobre  przystąpiła do realizacji projektu „ KONSTANTY LASZCZKA- WIELKIEGO FORMATU ARTYSTA RZEŹBIARZ INSPIRACJĄ KULTUROWĄ MAZOWSZA. ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA MUZEUM”
W dniu 05.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Dobre została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu. W i imieniu Gminy Dobre Wójt – Tadeusz Gałązka oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Gadomska podpisali z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Vice Marszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską i Członka Zarządu Elżbietę Lanc działających w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie umowę nr RPMA.05.03.00-14-5924/16-00 o dofinansowanie niniejszego projektu.
Niniejszy projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i wybuduj i polega na adaptacji budynku użyteczności publicznej na potrzeby Muzeum.
Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności zarówno mieszkańców Gminy Dobre jak i innym obywateli Polski do zasobów kulturowych. Poprzez adaptację w/w budynku powstanie infrastruktura, pozwalająca w odpowiedni sposób zabezpieczyć zasoby muzealne, które są w posiadaniu Społecznego Muzeum Konstantego Laszczki, a podlegają Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Eksponaty w chwili obecnej nie są w pełni zabezpieczone ponieważ budynek w którym się znajdują nie oddaje charakteru tym pięknym i wartościowym eksponatom. Po zrealizowaniu w/w projektu muzeum stanie się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej , stanowiącej jednocześnie ośrodek życia społecznego
W projekcie stosuje się rozwiązania upowszechniające zasoby muzeum w sposób dostępny również dal osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta dla niepełnosprawnych, a także system audioprzewodników zawierający szereg funkcji udostępniających ekspozycjędla osób z deficytami wzroku i słuchu .
Niniejszy projekt składa się z prac przygotowawczych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i zakupu środków trwałych w tym systemu audiobuków i promocji zadania .
Zakres robót budowlanych : zmiana układu ścian i funkcji pomieszczeń, przebudowa elementów konstrukcyjnych, wykończenie obiektu zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi, wykonanie izolacji termicznej, instalacji elektrycznej, odpowiedniego oświetlenia eksponatów i sali , instalacji WOD,CAN łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalacja wentylacji mechanicznej.
całkowita wartość projektu to kwota 503004,29 zł
Wysokość dofinansowania   – 347 072,96 zł

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Plakat