Przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego własność gminy Dobre

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 23 grudnia 2015 roku

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                  (Dz.U. 2015 r.  poz. 1774 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

 

WÓJT  GMINY  DOBRE

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego  na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem o powierzchni 83,70 m 2, stanowiącego  własność gminy Dobre. Stawka miesięczna czynszu wynosi 2.139,80 złotych brutto miesięcznie, wadium 215,00 złotych.

         

 

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość ujęta w  wykazie ogłoszonym poprzez m. in. wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, w terminie od  16 listopada 2015 roku, oraz w tygodniku „ Nowy Dzwon”, umieszczeniu go na stronach internetowych urzędu pod adresem www.gminadobre.bip.net.pl.,  a także w sołectwie miejscowości Dobre I.

Stan prawny lokalu uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim KW SI1M/00084865/8.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu posiada powierzchnię 83,70 m 2, usytuowany jest  na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Nie jest obciążony żadnymi prawami, zobowiązaniami ani ograniczeniami.

Dla terenu, na którym położony jest lokal obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest  strefą ochrony konserwatorskiej „A”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Dobre nr : 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010, w takim terminie, aby najpóźniej na trzy dni przed przetargiem wymagana kwota znajdowała się na wskazanym powyżej koncie. Na dowodzie wpłaty proszę o wpisanie: wadium na najem lokalu w Dobrem przy ulicy Rynek 25.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.                  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.                    W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna – pokój nr 1.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz: 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  bądź telefonicznie pod numerem 25 7571190 w. 27

Załączniki:

skan ogłoszenia
informacja o wyniku przetargu 

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Dobre

Zarządzenie Nr 58 /2015

Wójta Gminy Dobre

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Dobre, położonej przy ulicy Rynek 25 przeznaczonej do oddania w najem na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.782)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Skan wykazu
Skan informacji

Wynajem Kamery termoizyjnej Flir I3

Badanie termowizyjne to pierwszy krok do poznania ukrytych wad budynku.

 • Którędy ucieka ciepło?
 • Gdzie gromadzi się wilgoć?
 • Gdzie są błędy w dociepleniu budynku ?
 • Czy okna zostały prawidłowo osadzone ?
 • Jaki jest stan instalacji elektrycznej, c.o., c.w.u. ?

Badania termowizyjne lokalizują miejsca:

 • strat ciepła w budynkach
 • zagrożone zawilgoceniem i zagrzybieniem
 • niewłaściwego wykonania izolacji cieplnej budynku
 • błędów montażu drzwi i okien
 • nieszczelności przewodów kominowych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania

A także:

 • badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, rozdzielni elektrycznych, sieci przesyłowych itp.
 • badanie stanu izolacji termicznej rurociągów i sieci ciepłowniczych, wykrywanie wycieków i nieszczelności,
 • kompleksowe badania termowizyjne chłodni przemysłowych, przechowalni i magazynów z instalacją chłodzenia,
 • diagnostykę linii produkcyjnych i procesów technologicznych oraz wykrywanie usterek maszyn i urządzeń,
 • ezstykowy pomiar wysokich temperatur i monitorowanie temperatury przemian fizycznych i chemicznych,
 • monitorowanie środowiska m.in. analizowanie emisji pyłów, zrzutu ciepłej wody i ścieków, lokalizowanie ognisk pożarowych itp.
 • wykrywanie zagrożenia samozapłonem (składowanie węgla, zbóż itp.),
 • badanie stanu kominów i in.

Ceny wynajmu
na okres do 6 godzin = 150 zł
na okres do 24 godzin = 250 zł
na okres do 36 godzin = 350 zł
na okres dłuższy – do negocjacji.

Tel: 790019045