Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
SYSTEM OŚWIATY

Jeżeli coś cię zaniepokoiło w rozwoju twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

wspomaganie-rozwoju

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi ci skorzystanie ze wsparcia jakie oferuje system oświaty.

W niektórych niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii.

Zadbaj o pomoc dla swojego dziecka

Znajdź zespół wczesnego wspomagania rozwoju: http://cie.men.gov.pl/index.php/wyszukiwarka.html
(wybierz „wyszukiwanie zaawansowane” i zaznacz „wczesne wspomaganie rozwoju”). Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl (wybierz „zwiększanie szans/kształcenie specjalne/akty prawne”)

Rodzice nieposiadający dostępu do internetu mogą uzyskać pomoc, korzystając z podanych w ulotce numerów telefonów.

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

• Ustalenie (na podstawie opinii) kierunku i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
• Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
• Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
• Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

• Są organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
• Są wsparciem dla rodziny dziecka.
• Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
• Mogą być organizowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej (w tym specjalnej), w ośrodkach oraz w publicznej
i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Czy wiesz, że…

• Każde dziecko posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od statusu ubezpieczenia zdrowotnego rodziców.
• Rodzicu ! Jeżeli zauważysz u twojego dziecka niepokojące zachowania lub zaniepokoiło cię coś w jego rozwoju, powiedz o swoich obawach położnej, pielęgniarce lub lekarzowi.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz położna podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek przeprowadzić wizyty i dokonać oceny stanu zdrowia i rozwoju Twojego dziecka, zgodnie z uprawnieniami.

Aby skorzystać ze świadczeń rehabilitacji medycznej, m.in. rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz rehabilitacji narządu wzroku wymagane jest skierowanie od lekarza właściwego oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznej. W przypadku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego skierowanie wystawione może być także przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

• Jeżeli w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania nie ma placówki prowadzącej rehabilitację leczniczą dostosowaną do potrzeb twojego dziecka,
lub czas oczekiwania jest dość długi, informacje o innych placówkach oferujących te same świadczenia można uzyskać we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ, na stronie internetowej lub telefonicznie.
• W ośrodkach udzielających świadczeń rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest zapewniona diagnoza lekarska i wszechstronna terapia m.in. z zakresu rehabilitacji narządów ruchu, fizjoterapii, neurologii, psychologii, logopedii.
• Prowadzona rehabilitacja medyczna jest dostosowana do wieku i potrzeb dziecka.
• Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji.

Przydatne linki:
http://www.men.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek.html
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/s/1229

[icon name=”icon-download”] Pobierz ulotkę PDF

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

W dniu 19.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kilińskiego 1 w Dobrem w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (25)757-10-22

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 19.03.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespól Szkolno-Przedszkolny Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 7 marca 2015r. do 31 marca 2015r. do godz. 15:00
prowadzona będzie rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać do 31 marca 2015r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 2 marca 2015r. w przedszkolu — Dobre, ul. Rynek 3 i sekretariacie zespołu – Dobre, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 25 kwietnia 2015r.

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsk Mazowieckim

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DNIA OTWARTEGO

7 marca 2015 r. – Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Szczecińskiej 2.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość osobistego złożenia zeznań podatkowych z możliwością wysłania swojego zeznania za pośrednictwem Internetu. Przy specjalnie przygotowanych e-Stanowiskach pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Państwu poprawnie wypełnić i wysłać interaktywny formularz PIT.

W Dniu Otwartym uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych organizacji pożytku publicznego, którzy pomogą Państwu w podjęciu decyzji, na którą organizację przekazać 1% podatku należnego.

Przybyłe z Państwem dzieci na pewno nie będą się nudzić i miło spędzą czas w znajdującym się na Sali Obsługi „kąciku zabaw dla dzieci” oraz biorąc udział w przygotowanych specjalnie dla najmłodszych „Podatkowych malowankach” z niespodzianką.

Życząc Państwu pozytywnych wrażeń ze złożonej w tym dniu wizyty w naszym Urzędzie jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki 1, do dnia 11.03.2015 r. do godziny 17:00.

Załączniki:

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenia dla rolników na terenie gminy Dobre – Marzec 2015

MODR WARSZAWA O/Siedlce
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w Mińsku Mazowieckim ul. J. Huberta 37
informuje o organizowanych bezpłatnych szkoleniach dla rolników i mieszkańców wsi w następujących terminach :

LP Temat szkolenia Termin szkolenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Miejsce szkolenia
1 Olimpiada wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości- dla kobiet 03-03-2015 r

Konieczność zapisu

1030 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1
2 Kurs : Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – uzupełniający 10-03-2015 r

Konieczność zapisu

900 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1
3 Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 roku 18-03-2015 r 17 00 OSP w Czarnogłowiu
4 Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 roku 20-03-2015 16 00 OSP w Brzozowicy
5 Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014 -2020 – dodatkowe płatności dla

rolników

27.03.2015 r 10 00 Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniach !

Zapisy prowadzi i informacji udziela doradca Zofia Tafil – tel. 501 030 189

Seminarium dot. kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Biogazownia w twojej gminie”

ZAPROSZENIE

Mazowiecka Agencja Energetyczna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i rolników realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Biogazownia w twojej gminie”.

Seminarium odbędzie się w dniu 11 marca tj. środa od godz. 10 00 w Mińsku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Cykl powyższych spotkań współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem seminarium jest zwiększenie świadomości i uzyskanie społecznej akceptacji na budowę biogazowni oraz spowodowanie zmiany podejścia mieszkańców Polski w tym zakresie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, której będzie towarzyszyła późniejsza dyskusja z uczestnikami. Przewidywany czas trwania seminarium to 1,5 godziny.

Po zakończeniu uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-pomocuje, formularz o pomocy publicznej oraz zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Program warsztatów: „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie” obejmuje 5 podstawowych zagadnień:

1. Biogaz z lokalnych zasobów (Skąd się bierze biogaz – rodzaje substratów. Jak powstaje biogaz i biom etan. Jak działa biogazownia ( schemat działania, łańcuch produkcji biogazu),

2. Wykorzystanie biogazu i biometanu (Wykorzystania biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej a także wtłaczania biometanu i wykorzystanie jako paliwo w transporcie),

3. Korzyści z biogazowni – obalanie „mitów”,

4. Dobre przykłady w Polsce,

5. Proces negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania powstających konfliktów.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SEMINARIUM

Komunikat dla producentów owoców i warzyw

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw – (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.qov.pl

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie Dow II ”.

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:

„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK

Jednocześnie informujemy, ze producenci jabłek, którzy skorzystali juz z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście. ”

„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(…)”

Warszawa, dn. 12 lutego 2015 r.

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maja 2015 roku

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych I Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym I obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej, jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziale Biura MIR.

SIEDLCE
ul. Gen. J. Bema 19 08-110 Siedlce
tel. 25 644 94 97 fax. 25 633 03 69
sied@mir.nl

[icon name=”icon-download”] Pobierz załączniki

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Szkolenie dla rolników poświęcone zasadom przyznawania płatności bezpośrednich

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 oraz w związku z nowymi zasadami przyznawania płatności na lata 2015-2020, ARiMR prowadzi kampanią informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej w zakresie:

1. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na lata 2014-2020.

2. Płatności za zazielenienie.

3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015.

4. PROW 2014-2020 – Działania powiązane z powierzchnią.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowieckim zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.02.2015 (środa) godz. 10:00

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami:

Interaktywny poradnik ePK – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Poradnik początkującego przedsiębiorcy