Konsultacje społeczne ws. projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobre”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobre
na lata 2015 – 2032”. Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Dobre oraz na stronie internetowej http://gminadobre.pl/

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre – ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: renata.miaskiewicz@gminadobre.pl, w terminie 21 dni
od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej: http://gminadobre.pl/
3. a/a

Załącznik

formularz konsultacji azbest

Program usuwania azbestu Dobre 2015

Konsultacje społeczne ws. projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Dobre, dn. 26.11.2015
GKI.605.58.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu opracowania pt. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”. Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Dobre oraz na stronie internetowej http://gminadobre.pl/
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre – ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej: http://gminadobre.pl/
3. a/a
Sprawę prowadzi:
Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre
tel. 25 757 11 90 wew. 27

Załącznik
Formularz konsultacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobre

Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła konkurs dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XIII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego oraz VII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Kalendarz
z energią
dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego
.

Konkursy są organizowane w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., jakim jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Wszelkie informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/szkolenia.

Dla laureatów konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej
i Ochrony Przyrody: Pani Magda Szefer: (22) 59-79-057, oraz Pani Małgorzata Gawkowska  (22) 59 79 473.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

  • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,14,swiadoma-energia-oszczedzamy-i-zmieniamy-zrodla-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-.html

  • konkurs dla przedszkoli:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,13,vii-edycja-konkursu-o-tematyce-ekologicznej-dla-przedszkoli-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-pn-kalendarz-z-energia.html

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od 17. do 19. sierpnia będą prowadzone na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest zebranie danych dotyczących stanu obecnego, dlatego ankieterzy odwiedzą losowo wybranych mieszkańców domów jednorodzinnych i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Ankiety można też wypełnić przez stronę internetową. Poniżej linki do ankiet:
Przedsiębiorcy – http://goo.gl/jdrfEP
Mieszkańcy – http://goo.gl/XNCw74

Załączniki do pobrania

Plakat – PGN Gmina Dobre

Ulotka – Dobre

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 13 września 2015 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

System zbiórki opakowań PSOR

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach nie-bezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie PSOR wynika, że rolnicy traktują urzędy gmin jako ważne źródło wiedzy na temat zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ww. Systemu.

SYSTEM PSOR
System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN A ODPADY KOMUNALNE

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie PSOR przez Millward Brown na temat gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin pokazują, że 70% rolników postępuje prawidłowo i zwraca opakowania do punktu sprzedaży. Około 12% ankietowanych rolników wyrzuca je ze śmieciami komunalnymi, 6% składuje w gospodarstwie, a 1% spala we własnym zakresie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny. Działania PSOR mają na celu dotarcie z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.

Sytuacja, w której opakowania po środkach ochrony roślin znajdują się wśród odpadów komunal­nych, jest dla gmin niekorzystna. Stwarza to dodatkowe obowiązki, zwiększa koszty zbiórki i utrudnia segregację odpadów. W naszym wspólnym interesie jest więc dotarcie do tych rolników, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznania się z zasadami funkcjonowania i skorzystania z Systemu PSOR, a opa­kowaniami zarządzają w sposób nieodpowiedzialny lub sprzeczny z prawem. Będziemy wdzięczni za wsparcie działań informacyjnych PSOR.
Liczymy na Państwa zaangażowanie w działania informacyjne skierowane do użytkowników środ­ków ochrony roślin. W załączeniu przekazujemy materiały w formie elektronicznej, które mogą zo­stać rozesłane mieszkańcom lub umieszczone na gminnej stronie internetowej. Na Państwa życze­nie możemy przesłać pocztą również plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy czy zestaw ulotek.
Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania, za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):

Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie www.systempsor.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

Zapraszamy również do kontaktu z nami kontakt@systempsor.pl.

PSOR – ulotka promocyjna

Piknik EOG w Cegłowie

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zaprasza
na

Piknik EOG,

który odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Program:

12:00 – przemowa wójta

12:30 – prezentacja dotycząca projektu

13:00 – wystąpienia zaproszonych gości

13:30 – wręczenie nagród konkursowych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja poświęcona Funduszom norweskim i EOG w obszarze ochrony środowiska, a także rozpoczętych inwestycji termomodernizacji budynków Zespołu Szkolnego w Cegłowie i Piasecznie oraz Urzędu Gminy.

Równolegle odbędzie się konferencja prasowa.

W programie również stoiska Państw Darczyńców i wiele innych atrakcji.

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Dobre informuje, że w czerwcu br. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (na podstawie par. 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby, także o posiadaniu zmagazynowanego (zdemontowanego), leżącego na posesji.

Osoby prowadzące inwentaryzację powinny posiadać Upoważnienie, podpisane przez Wójta Gminy Dobre do przeprowadzenia wymienionych prac.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre, pod nr telefonu 25 757 11 90 w.27.
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.

11 maja – Dzień bez Śmiecenia

W badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 roku 68% Polaków zadeklarowało, że regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % względem poprzedniego roku. Z pewnością jest to pozytywny trend, jednak wraz ze wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów nastąpił znaczny spadek ich jakości, a zanieczyszczenie niektórych partii surowców wtórnych sięga nawet kilkudziesięciu procent. Jest to istotny problem, który skutkuje obniżeniem wartości surowca i może spowodować jego nieprzydatność do recyklingu.

Obecnie w pojemnikach i workach służących do segregacji odpadów opakowaniowych można znaleźć niemal wszystko – począwszy od odpadów nienadających się do recyklingu po niebezpieczne (m.in. baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lekach), które powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki. Często razem ze szkłem opakowaniowym (butelki i słoiki) wyrzucane jest szkło gospodarcze takie jak szyby, szklanki, talerze, które należy wyrzucać do zwykłego kosza na odpady komunalne, gdyż ze względu na inną temperaturę topnienia oraz zawartość niepożądanych domieszek nie mogą zostać poddane recyklingowi ze szkłem opakowaniowym. Duży problem stanowi również wyrzucanie nieopróżnionych kartonów po płynnej żywności, kubków po jogurtach, butelek po napojach. W przypadku, kiedy trafiają one do pojemnika z tzw. frakcją suchą mogą zabrudzić makulaturę, która silnie zanieczyszczona lub zapleśniała nie może zostać przetworzona.

„Tegoroczna, dziewiąta edycja Dnia bez Śmiecenia odbędzie się pod znakiem jakości surowca. Stawiam na jakość. Sprawdzam! – hasło kampanii – ma na celu skłonić nas do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to na pewno robimy to poprawnie– zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie standardami zbiórki. Po przeprowadzeniu tzw. reformy śmieciowej gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z gospodarstw domowych i to ona decyduje o kształcie systemu selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie. W każdej gminie zbiórka odpadów może wyglądać inaczej – dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze standardami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania.” – mówi Michał Mikołajczyk – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

W ramach zbliżającej się edycji Dnia bez Śmiecenia będziemy zachęcać do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzędzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady oraz zapoznania się z informacją co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać. Zadaniem tej edycji jest zajrzenie do własnego pojemnika/ worka i sprawdzenie czy pośród wysegregowanych przez nas odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić. Błędy, które popełniamy podczas segregowania odpadów często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez:
wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do swoich współpracowników, znajomych i przyjaciół
włączenie się do akcji Stawiam na jakość. Sprawdzam! i sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady
dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu
przyłączenie się do obchodów Dnia Bez Śmiecenia poprzez organizację działania w swoim mieście, szkole, miejscu pracy.
Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl
Zapraszamy na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz nasz profil na facebooku.

*Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.
Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Wnioski o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.

od 12.01.2015 r. od godz. 8:00 do 23.01.2015r do godz. 16:00.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą
rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

Pobierz wnioski

Wniosek
Załączniki – azbest

AZBEST

Grafika: http://iszamotuly.pl/

Harmonogram wywozu odpadów w 2015 roku

Rejon I – Pobierz

Dobre, Poręby Stare, Walentów Lewa, Wólka Kokosia

Rejon II – Pobierz

Czarnogłów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska, Rudno, Rąbierz Kolonia, Duchów, Antonina, Walentów Prawa, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Drop, Joanin, Radoszyna, Jaczewek, Modecin, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Modecin

Rejon III – Pobierz

Sołki, Czarnocin, Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Kobylanka, Brzozowica, Rynia, Głęboczyca, Kąty Borucza

Rejon IV – Pobierz

Poręby Nowe, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka, Mlęcin, Adamów, Rudzienko, Grabniak