Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dobre, dn. 07.04.2016

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Dobre działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XIV/113/16 z dnia 31 marca 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym należna od dnia 01 kwietnia 2016 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona z nieruchomości wynosi: w przypadku oddawania odpadów segregowanych 6,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość lub 18,00 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady niesegregowane.
Wysokość opłaty ponoszona przez właściciela danej nieruchomości zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta.

Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Załącznik
Skan zawiadomienia

Informacja dla mieszkańców na temat rekomendowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz kosztów jakie się z tym wiążą.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT REKOMENDOWANYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOSZTÓW JAKIE SIĘ Z TYM WIĄŻĄ.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można w późniejszym etapie wykorzystać.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z czterech głównych elementów:

 1. Ogniwa fotowoltaiczna
 2. Inwertery
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Układ rozliczeniowy

REKOMENDOWANE INSTALACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Instalacja o mocy ok. 2 kW, ok. 8 paneli, 12 m2 netto, koszt instalacji ok 14 000 zł , wkład własny ok 2 800 zł
 2. Instalacja o mocy ok. 3 kW, ok. 12 paneli, 18 m2 netto, koszt instalacji ok 21 000 zł , wkład własny ok 4 200
 3. Instalacja o mocy ok. 4 kW, ok. 16 paneli, 24 m2 netto,koszt instalacji ok 28 000 zł , wkład własny ok 5 400 zł

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną.

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z takich elementów jak:

 1. Kolektory słoneczne
 2. Instalacja czynnika
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Zbiornik ciepłej wody

 

REKOMENDOWANE INSTALACJE:

 1. Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 3 osób), 3 – 4 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów koszt instalacji ok 8 000 zł, wkład własny ok 1 600 zł
 2. Instalacja 4 kolektory (dla rodziny powyżej 3 osób)6 – 7 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów koszt instalacji ok 13 000 zł , wkład własny ok 2 600 zł

   

 

Spotkanie dla zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Zaproszenie

Wójt Gminy Dobre zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na spotkanie informacyjne w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do poziomu 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca.

Szacowany koszty inwestycji to około:

 • dla instalacji fotowoltaicznej – 6 000 zł/kW netto,

 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 8 000 do 18 000 zł netto.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców Urząd Gminy w Dobrem chce przystąpić do programu pt. „Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Dobre”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Urząd Gminy w Dobrem planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 85 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 29 lutego 2016 roku.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy w Dobrem dołoży wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

 • instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z: paneli fotowoltaicznych w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego, inwerter DC/AC trójfazowego, okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.

 • kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z: 2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub 4 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

 • dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 6 000 zł/kW netto,

 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 8 000 do 18 000 zł netto,

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne

 • kolektory słoneczne

 • panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi na potrzeby cwu

Prosimy osoby zaintweresowane o wypełnienie deklaracji do dnia 29 lutego 2016 roku i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Dobrem do pokoju nr 8 .

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, tel. 25 757 11 90 w 27, fax: 25 757 11 90 w.40, email: urzad@gminadobre.pl, www.gminadobre.pl.

Załączniki:
Ogłoszenie dla Mieszkańców Prosument II-1
Deklaracja Prosument II-1

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre zwanego dalej Programem

Konsultacje odbędą się w okresie od 28 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) można przekazać :

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,

 • faxem nr 25 7571190 w. 40

 • drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre – Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po terminie: 19 lutego 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Załączniki
Zarządzenie
Formularz konsutlacji
Program opieki nad zwierzętami – gmina Dobre projekt
Skan ogłoszenia o konsultacjach
Skan zarządzenia wraz z załącznikami

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 30 marca 2016 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

AZBEST – Ogłoszenie

Dobre, dnia 4 stycznia 2016 roku

AZBEST – OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.
od 07.01.2016r od godz. 8:00
do 22.01.2016r do godz. 14:00.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

ZAŁĄCZNIKI

Informacje o produktach zawierających azbest
Ocena azbestu
Oświadczenie o założenie dachu
Wniosek o zdjęcie azbestu
POMOC PUBLICZNA

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Dobre, 27.11.2015

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Gmina Dobre we współpracy z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dobre (PGN). Jest to ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, Sołtysów, Radnych, a także podmioty publiczne, prywatne (firmy małe i średnie). Wszyscy możemy zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które mogą sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym).

Spotkanie odbędzie się w w dniu 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre.