Informacja dla mieszkańców na temat rekomendowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz kosztów jakie się z tym wiążą.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT REKOMENDOWANYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOSZTÓW JAKIE SIĘ Z TYM WIĄŻĄ.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można w późniejszym etapie wykorzystać.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z czterech głównych elementów:

 1. Ogniwa fotowoltaiczna
 2. Inwertery
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Układ rozliczeniowy

REKOMENDOWANE INSTALACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Instalacja o mocy ok. 2 kW, ok. 8 paneli, 12 m2 netto, koszt instalacji ok 14 000 zł , wkład własny ok 2 800 zł
 2. Instalacja o mocy ok. 3 kW, ok. 12 paneli, 18 m2 netto, koszt instalacji ok 21 000 zł , wkład własny ok 4 200
 3. Instalacja o mocy ok. 4 kW, ok. 16 paneli, 24 m2 netto,koszt instalacji ok 28 000 zł , wkład własny ok 5 400 zł

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną.

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z takich elementów jak:

 1. Kolektory słoneczne
 2. Instalacja czynnika
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Zbiornik ciepłej wody

 

REKOMENDOWANE INSTALACJE:

 1. Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 3 osób), 3 – 4 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów koszt instalacji ok 8 000 zł, wkład własny ok 1 600 zł
 2. Instalacja 4 kolektory (dla rodziny powyżej 3 osób)6 – 7 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów koszt instalacji ok 13 000 zł , wkład własny ok 2 600 zł

   

 

Spotkanie dla zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Zaproszenie

Wójt Gminy Dobre zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na spotkanie informacyjne w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do poziomu 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca.

Szacowany koszty inwestycji to około:

 • dla instalacji fotowoltaicznej – 6 000 zł/kW netto,

 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 8 000 do 18 000 zł netto.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców Urząd Gminy w Dobrem chce przystąpić do programu pt. „Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Dobre”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Urząd Gminy w Dobrem planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 85 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 29 lutego 2016 roku.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy w Dobrem dołoży wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

 • instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z: paneli fotowoltaicznych w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego, inwerter DC/AC trójfazowego, okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.

 • kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z: 2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub 4 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

 • dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 6 000 zł/kW netto,

 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 8 000 do 18 000 zł netto,

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne

 • kolektory słoneczne

 • panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi na potrzeby cwu

Prosimy osoby zaintweresowane o wypełnienie deklaracji do dnia 29 lutego 2016 roku i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Dobrem do pokoju nr 8 .

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, tel. 25 757 11 90 w 27, fax: 25 757 11 90 w.40, email: urzad@gminadobre.pl, www.gminadobre.pl.

Załączniki:
Ogłoszenie dla Mieszkańców Prosument II-1
Deklaracja Prosument II-1

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre zwanego dalej Programem

Konsultacje odbędą się w okresie od 28 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) można przekazać :

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,

 • faxem nr 25 7571190 w. 40

 • drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre – Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po terminie: 19 lutego 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Załączniki
Zarządzenie
Formularz konsutlacji
Program opieki nad zwierzętami – gmina Dobre projekt
Skan ogłoszenia o konsultacjach
Skan zarządzenia wraz z załącznikami

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 30 marca 2016 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

AZBEST – Ogłoszenie

Dobre, dnia 4 stycznia 2016 roku

AZBEST – OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.
od 07.01.2016r od godz. 8:00
do 22.01.2016r do godz. 14:00.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

ZAŁĄCZNIKI

Informacje o produktach zawierających azbest
Ocena azbestu
Oświadczenie o założenie dachu
Wniosek o zdjęcie azbestu
POMOC PUBLICZNA

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Dobre, 27.11.2015

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Gmina Dobre we współpracy z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dobre (PGN). Jest to ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, Sołtysów, Radnych, a także podmioty publiczne, prywatne (firmy małe i średnie). Wszyscy możemy zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które mogą sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym).

Spotkanie odbędzie się w w dniu 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre.

Konsultacje społeczne ws. projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobre”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobre
na lata 2015 – 2032”. Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Dobre oraz na stronie internetowej http://gminadobre.pl/

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre – ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: renata.miaskiewicz@gminadobre.pl, w terminie 21 dni
od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej: http://gminadobre.pl/
3. a/a

Załącznik

formularz konsultacji azbest

Program usuwania azbestu Dobre 2015

Konsultacje społeczne ws. projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Dobre, dn. 26.11.2015
GKI.605.58.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu opracowania pt. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”. Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Dobre oraz na stronie internetowej http://gminadobre.pl/
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre – ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej: http://gminadobre.pl/
3. a/a
Sprawę prowadzi:
Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre
tel. 25 757 11 90 wew. 27

Załącznik
Formularz konsultacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobre

Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła konkurs dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XIII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego oraz VII edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn.: Kalendarz
z energią
dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego
.

Konkursy są organizowane w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., jakim jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Wszelkie informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/szkolenia.

Dla laureatów konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej
i Ochrony Przyrody: Pani Magda Szefer: (22) 59-79-057, oraz Pani Małgorzata Gawkowska  (22) 59 79 473.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

 • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,14,swiadoma-energia-oszczedzamy-i-zmieniamy-zrodla-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-.html

 • konkurs dla przedszkoli:

http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,13,vii-edycja-konkursu-o-tematyce-ekologicznej-dla-przedszkoli-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-pn-kalendarz-z-energia.html

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od 17. do 19. sierpnia będą prowadzone na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest zebranie danych dotyczących stanu obecnego, dlatego ankieterzy odwiedzą losowo wybranych mieszkańców domów jednorodzinnych i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Dobre.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobre jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Ankiety można też wypełnić przez stronę internetową. Poniżej linki do ankiet:
Przedsiębiorcy – http://goo.gl/jdrfEP
Mieszkańcy – http://goo.gl/XNCw74

Załączniki do pobrania

Plakat – PGN Gmina Dobre

Ulotka – Dobre

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 13 września 2015 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

System zbiórki opakowań PSOR

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach nie-bezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie PSOR wynika, że rolnicy traktują urzędy gmin jako ważne źródło wiedzy na temat zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ww. Systemu.

SYSTEM PSOR
System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN A ODPADY KOMUNALNE

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie PSOR przez Millward Brown na temat gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin pokazują, że 70% rolników postępuje prawidłowo i zwraca opakowania do punktu sprzedaży. Około 12% ankietowanych rolników wyrzuca je ze śmieciami komunalnymi, 6% składuje w gospodarstwie, a 1% spala we własnym zakresie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny. Działania PSOR mają na celu dotarcie z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.

Sytuacja, w której opakowania po środkach ochrony roślin znajdują się wśród odpadów komunal­nych, jest dla gmin niekorzystna. Stwarza to dodatkowe obowiązki, zwiększa koszty zbiórki i utrudnia segregację odpadów. W naszym wspólnym interesie jest więc dotarcie do tych rolników, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznania się z zasadami funkcjonowania i skorzystania z Systemu PSOR, a opa­kowaniami zarządzają w sposób nieodpowiedzialny lub sprzeczny z prawem. Będziemy wdzięczni za wsparcie działań informacyjnych PSOR.
Liczymy na Państwa zaangażowanie w działania informacyjne skierowane do użytkowników środ­ków ochrony roślin. W załączeniu przekazujemy materiały w formie elektronicznej, które mogą zo­stać rozesłane mieszkańcom lub umieszczone na gminnej stronie internetowej. Na Państwa życze­nie możemy przesłać pocztą również plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy czy zestaw ulotek.
Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania, za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):

Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie www.systempsor.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

Zapraszamy również do kontaktu z nami kontakt@systempsor.pl.

PSOR – ulotka promocyjna