Uchwała antysmogowa

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 38.834,77 zł

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dobre, dn. 07.04.2016

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Dobre działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XIV/113/16 z dnia 31 marca 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym należna od dnia 01 kwietnia 2016 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona z nieruchomości wynosi: w przypadku oddawania odpadów segregowanych 6,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość lub 18,00 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady niesegregowane.
Wysokość opłaty ponoszona przez właściciela danej nieruchomości zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta.

Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Załącznik
Skan zawiadomienia