Uchwała antysmogowa

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 38.834,77 zł

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dobre, dn. 07.04.2016

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Dobre działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XIV/113/16 z dnia 31 marca 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym należna od dnia 01 kwietnia 2016 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona z nieruchomości wynosi: w przypadku oddawania odpadów segregowanych 6,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość lub 18,00 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady niesegregowane.
Wysokość opłaty ponoszona przez właściciela danej nieruchomości zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta.

Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Załącznik
Skan zawiadomienia

Informacja dla mieszkańców na temat rekomendowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz kosztów jakie się z tym wiążą.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT REKOMENDOWANYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOSZTÓW JAKIE SIĘ Z TYM WIĄŻĄ.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można w późniejszym etapie wykorzystać.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z czterech głównych elementów:

 1. Ogniwa fotowoltaiczna
 2. Inwertery
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Układ rozliczeniowy

REKOMENDOWANE INSTALACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Instalacja o mocy ok. 2 kW, ok. 8 paneli, 12 m2 netto, koszt instalacji ok 14 000 zł , wkład własny ok 2 800 zł
 2. Instalacja o mocy ok. 3 kW, ok. 12 paneli, 18 m2 netto, koszt instalacji ok 21 000 zł , wkład własny ok 4 200
 3. Instalacja o mocy ok. 4 kW, ok. 16 paneli, 24 m2 netto,koszt instalacji ok 28 000 zł , wkład własny ok 5 400 zł

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną.

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z takich elementów jak:

 1. Kolektory słoneczne
 2. Instalacja czynnika
 3. Konstrukcja wsporcza
 4. Zbiornik ciepłej wody

 

REKOMENDOWANE INSTALACJE:

 1. Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 3 osób), 3 – 4 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów koszt instalacji ok 8 000 zł, wkład własny ok 1 600 zł
 2. Instalacja 4 kolektory (dla rodziny powyżej 3 osób)6 – 7 m2 netto, zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów koszt instalacji ok 13 000 zł , wkład własny ok 2 600 zł