Zakres podstawowych zadań kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

– opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

– zabezpieczenie w miarę możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,

– doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,

– reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – jedynie w przypadku i zakresie określonym postanowieniem sądu.

Wynagrodzenie:

Na żądanie kuratora Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji kuratora. Osoba taka nie może być karana.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

– CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)

– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

W/w dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: gops@gminadobre.pl lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

Załącznik:

kandydat na kuratora