Przetarg Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”

Dobre, dnia 07. 08. 2015r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” ogłasza przetarg na zakup i sukcesywną dostawę opału – węgla typ 31 lub 32,1 polskiego pochodzenia dla potrzeb kotłowni osiedlowej SM do spalania w piecach z podajnikiem tłokowym typu KTM.

Do dostarczenia około 500 ton miału węglowego w okresie wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r. o następujących parametrach w stanie roboczym:
– wartość opałowa 22 MJ/kg, – 25MJ/kg
– popiół max 15%,
– siarka max 1,0%
– wilgoć max 16%
– uziarnienie 0-31,5 mm
– spiekalność max 20 (preferowana do 10)

Do każdej dostawy należy dostarczyć certyfikat jakości wystawiony przez producenta oraz każdorazowo będą pobierane próby jakości dostarczanego opału.

Specyfikacja ilościowa została wykazana w formularzu ofertowym.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu podanym przez Spółdzielnię.
Formularz ofertowy dostępny w biurze Spółdzielni.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni: 05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B do dnia 20.08.2015r. (czwartek) do godziny 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w biurze zamawiającego w Dobrem ul. Kilińskiego 10 B w dniu 20.08.2015r. (czwartek) o godzinie 10.30.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz swobodnego wyboru oferty.
Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.

Informacji dotyczących przetargu udziela Dorota Pazio.
Nr tel. (0 25) 757 11 96.

Dożynki Gminno-Parafialne 2015

Wójt Gminy Dobre oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrem zapraszają na:
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE,
które odbędą się 23 sierpnia 2015 roku
na terenie targowiska gminnego przy ulicy Poniatowskiego w Dobrem.

PROGRAM
12.30 Msza święta
13.30 Korowód dożynkowy
13.50 Rozpoczęcie obrzędów dożynkowych
14:15 Powitanie i przemówienia zaproszonych gości
14:35 Występ Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Dobre
15:00 Występ Chóru Parafialnego
15:25 Występ Koła Emerytów i Rencistów w Dobrem
15.50 Program dla dzieci „Biedroneczki są w kropeczki”
16.50 Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna zagroda wiejska”
17.10 Program wokalno-kabaretowy „Kobiety w PRL-u”
18.10 Rozstrzygnięcie konkursu „Wieńców Dożynkowych”
18.30 Koncert MARIO BISCHIN
19.30 Program wokalno-artystyczny „ Biesiada Szlachecka”
20:30 Koncert Magdy i Damiana Bereda
21.30 – 24.00 Zabawa pod chmurką gra zespół „Diament”

DODATKOWE ATRAKCJE:
wesołe miasteczko, wystawy okolicznościowe, pokaz posłuszeństwa sportowego psów, mała gastronomia i wiele innych.

Konkurs na „Najładniejszy Wieniec dożynkowy”

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem ogłasza konkurs na „Najładniejszy Wieniec dożynkowy”.
Zgłoszenia przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem, gdzie można zapoznać się z regulaminem konkursu.
Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2015 roku
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Dniu Dożynek 23 sierpnia 2015 r.

Regulamin Konkursu na wieńce dożynkowe
1. Termin składania zgłoszeń mija 16.08.2015 r.
2. W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Dobre
3. Wieńce muszą być uwite z darów natury – przyrody
4. Ozdoby wieńca nie mogą być wykonane z innych materiałów niż naturalne (oprócz wstążek)
5. Do wieńców mogą być wykorzystane elementy kultu religijnego (obrazki, figury), ale nie mogą być głównym jego elementem
6. Dopuszcza się prace zbiorowe
7. Jury przy ocenie bierze pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania.
8. Wieńce konkursowe należy dostarczyć do kościoła
w Dobrem

Do pobrania

Regulamin Konkursu na wieńce dożynkowe

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre

Dobre, 31 lipca 2015 r.

GKI.6140.4.2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 03 sierpnia 2015 roku do 25 sierpnia 2015 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy sie data wpływu do Urzędu) można przekazać :

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,

– faxem nr 25 7571190 w. 40

– drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przu ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre -Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, czwartki 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po 25 sierpnia 2015 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Załączniki do pobrania

formularz konsutlacji

załącznik nr 1

scan zarządzenia

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 13 września 2015 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy sieci gazociągu

W dniu 28 lipca 2015 r w Urzędzie Gminy Dobre zostało podpisane porozumienie pomiędzy Sime Polska spółką z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Jerzego Trzcińskiego, a czterema Gminami:
Gminą Dobre reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Gałązkę,
Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Mariana Dzięcioła,
Gminą Strachówka reprezentowaną przez Wójta Piotra Orzechowskiego
Gminą Jadów reprezentowaną przez Wójta Stanisława Kokoszkę,
w sprawie budowy sieci gazociągu przechodzącego przez w/w Gminy.

Wójt Gminy Dobre – Tadeusz Gałązka podpisując porozumienie miał na uwadze dobro mieszkańców Gminy zapewniając im dostęp do podstawowych mediów, oraz żeby mogli korzystać z szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i z dobrodziejstwa natury jakim jest gaz ziemny.

Celem porozumienia jest ciągłe dążenie  Gminy Dobre do zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na ich na terenie podstawowych potrzeb, do których  zalicza się również  zaopatrzenie  w gaz ziemny.

Przez wybudowanie  infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, teren Gminy Dobre zyska na atrakcyjności, będzie można przyciągnąć więcej inwestorów, a dla mieszkańców poprawi się jakość życia. Mieszkańcy będą mogli podłączyć się do gazociągu ogrzewać swoje domy, podgrzewać wodę

W/w inwestycja poprawi również stan środowiska naturalnego poprzez zmianę opału z węgla na gaz ziemny.

Wyjazd na mecz Legii Warszawa

Dnia 26 lipca 2015 roku dzieci z naszej Gminy wyjechały na mecz do Pepsi Areny w Warszawie.
Miały okazję oglądać inauguracyjny mecz sezonu Ekstraklasy. Pojedynek drużyny Legii Warszawa z zespołem Podbeskidzie Bielsko-Biała . W wyjeździe wzięło udział 50 osób.

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.
Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.
W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

Oto kilka przykładów wypadków zaistniałych przy pracy rolniczej:
– gospodarz ciągnikiem sprzężonym z prasą zwijającą prasował słomę na polu. Kiedy aparat wiążący prasy nie podał sznurka, wysiadł z ciągnika, ale nie wyłączył silnika i napędu prasy. Manipulując przy aparacie wiążącym ręka została pochwycona i wciągnięta do bębna formującego baloty. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, rolnik zmarł.
– podczas transportu słomy z pola do gospodarstwa syn rolnika siedział na schodkach wejściowych traktora. W pewnym momencie chłopiec spadł i został przejechany przez dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.
– w stodole rolnik pobierał z beli słomę na ściółkę  dla trzody chlewnej. Przebywał na drabinie drewnianej opartej o bele słomy. Drabina przesunęła się a mężczyzna stracił równowagę upadając do tyłu na betonową posadzkę. Doznał poważnego urazu głowy, który doprowadził do zgonu.
– niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przyczepy opadła na rolnika, który naprawiał przewód układu hydraulicznego. Poszkodowany zmarł.
– podczas przepędzania bydła jeden z byków odwrócił się do poszkodowanego i przycisnął go do ściany przebijając  rogiem brzuch. W wyniku doznanego urazu nastąpiła śmierć.

Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przyczyn. W związku z powyższym każdego roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prac, których nie powinny wykonywać dzieci do ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

Zmiana taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 sierpnia 2015 roku.

Na podstawie UCHWAŁY NR V/ 28 /15 RADY GMINY DOBRE z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobre uchwala się co następuje:

  1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Dobre w wysokości 2,05 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 pobieranej wody.
  2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 4,10 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 8,20 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Ustala się miesięczną opłatę abonamentową, dla każdego odbiorcy wody posiadającego wodomierze, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy uzależnioną od średnicy wodomierza w wysokości:

Netto [zł/odbiorcę] Z podatkiem VAT* [zł/odbiorcę]
Wodomierz DN 15;20 2,50 2,70
Wodomierz DN 25;32 4,45 4,80
Wodomierz DN 40;50 11,05 11,93
Wodomierz DN 65;80 26,05 28,13
Wodomierz DN 100;125 61,00 65,88

Ustala się miesięczną opłatę abonamentową dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy a korzystających z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy w wysokości 2,30 zł netto + należny podatek VAT .

Opłata abonamentowa o której mowa w § 2 ust. 1, 2 jest wynikiem kosztów ponoszonych przy odczytach wodomierzy i rozliczaniu oraz utrzymaniu w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, a doliczana będzie do faktury za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymański

Szkolenie dla rolników

Rolnicy Powiatu Mińsk Mazowiecki !!!

ZAPROSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 oraz ogłoszeniem Prezesa Agencji informującego o możliwości składania wniosków od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. ARiMR prowadzi kampanią informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania przez młodych rolników wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników może być przyznana osobie fizycznej, która:
– rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Miejsce szkolenia
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14

Data, godzina szkolenia
31.07.2015 (piątek)
godz. 9.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

KIEROWNIK
BIURA POWIATOWEGO
Andrzej Domański