Podpisanie porozumienia w sprawie budowy sieci gazociągu

W dniu 28 lipca 2015 r w Urzędzie Gminy Dobre zostało podpisane porozumienie pomiędzy Sime Polska spółką z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Jerzego Trzcińskiego, a czterema Gminami:
Gminą Dobre reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Gałązkę,
Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Mariana Dzięcioła,
Gminą Strachówka reprezentowaną przez Wójta Piotra Orzechowskiego
Gminą Jadów reprezentowaną przez Wójta Stanisława Kokoszkę,
w sprawie budowy sieci gazociągu przechodzącego przez w/w Gminy.

Wójt Gminy Dobre – Tadeusz Gałązka podpisując porozumienie miał na uwadze dobro mieszkańców Gminy zapewniając im dostęp do podstawowych mediów, oraz żeby mogli korzystać z szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i z dobrodziejstwa natury jakim jest gaz ziemny.

Celem porozumienia jest ciągłe dążenie  Gminy Dobre do zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na ich na terenie podstawowych potrzeb, do których  zalicza się również  zaopatrzenie  w gaz ziemny.

Przez wybudowanie  infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, teren Gminy Dobre zyska na atrakcyjności, będzie można przyciągnąć więcej inwestorów, a dla mieszkańców poprawi się jakość życia. Mieszkańcy będą mogli podłączyć się do gazociągu ogrzewać swoje domy, podgrzewać wodę

W/w inwestycja poprawi również stan środowiska naturalnego poprzez zmianę opału z węgla na gaz ziemny.

Wyjazd na mecz Legii Warszawa

Dnia 26 lipca 2015 roku dzieci z naszej Gminy wyjechały na mecz do Pepsi Areny w Warszawie.
Miały okazję oglądać inauguracyjny mecz sezonu Ekstraklasy. Pojedynek drużyny Legii Warszawa z zespołem Podbeskidzie Bielsko-Biała . W wyjeździe wzięło udział 50 osób.

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.
Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.
W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

Oto kilka przykładów wypadków zaistniałych przy pracy rolniczej:
– gospodarz ciągnikiem sprzężonym z prasą zwijającą prasował słomę na polu. Kiedy aparat wiążący prasy nie podał sznurka, wysiadł z ciągnika, ale nie wyłączył silnika i napędu prasy. Manipulując przy aparacie wiążącym ręka została pochwycona i wciągnięta do bębna formującego baloty. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, rolnik zmarł.
– podczas transportu słomy z pola do gospodarstwa syn rolnika siedział na schodkach wejściowych traktora. W pewnym momencie chłopiec spadł i został przejechany przez dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.
– w stodole rolnik pobierał z beli słomę na ściółkę  dla trzody chlewnej. Przebywał na drabinie drewnianej opartej o bele słomy. Drabina przesunęła się a mężczyzna stracił równowagę upadając do tyłu na betonową posadzkę. Doznał poważnego urazu głowy, który doprowadził do zgonu.
– niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przyczepy opadła na rolnika, który naprawiał przewód układu hydraulicznego. Poszkodowany zmarł.
– podczas przepędzania bydła jeden z byków odwrócił się do poszkodowanego i przycisnął go do ściany przebijając  rogiem brzuch. W wyniku doznanego urazu nastąpiła śmierć.

Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przyczyn. W związku z powyższym każdego roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prac, których nie powinny wykonywać dzieci do ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

Zmiana taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 sierpnia 2015 roku.

Na podstawie UCHWAŁY NR V/ 28 /15 RADY GMINY DOBRE z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobre uchwala się co następuje:

  1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Dobre w wysokości 2,05 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 pobieranej wody.
  2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 4,10 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 8,20 zł netto + należny podatek VAT za 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Ustala się miesięczną opłatę abonamentową, dla każdego odbiorcy wody posiadającego wodomierze, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy uzależnioną od średnicy wodomierza w wysokości:

Netto [zł/odbiorcę] Z podatkiem VAT* [zł/odbiorcę]
Wodomierz DN 15;20 2,50 2,70
Wodomierz DN 25;32 4,45 4,80
Wodomierz DN 40;50 11,05 11,93
Wodomierz DN 65;80 26,05 28,13
Wodomierz DN 100;125 61,00 65,88

Ustala się miesięczną opłatę abonamentową dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy a korzystających z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy w wysokości 2,30 zł netto + należny podatek VAT .

Opłata abonamentowa o której mowa w § 2 ust. 1, 2 jest wynikiem kosztów ponoszonych przy odczytach wodomierzy i rozliczaniu oraz utrzymaniu w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, a doliczana będzie do faktury za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymański

Szkolenie dla rolników

Rolnicy Powiatu Mińsk Mazowiecki !!!

ZAPROSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 oraz ogłoszeniem Prezesa Agencji informującego o możliwości składania wniosków od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. ARiMR prowadzi kampanią informacyjną, dotyczącą możliwości uzyskania przez młodych rolników wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników może być przyznana osobie fizycznej, która:
– rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Miejsce szkolenia
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14

Data, godzina szkolenia
31.07.2015 (piątek)
godz. 9.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

KIEROWNIK
BIURA POWIATOWEGO
Andrzej Domański

UWAGA!!! Barszcz Sosnowskiego

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczna oraz alergizująca. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parząca działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.
Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku. Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.

Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach.
Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL.. Opryski powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga! – Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci.
Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do władz gminy i usuwać jak najszybciej.

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Dobre informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

Wypełniony wniosek z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1 w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 

Zastępca Wójta
Piotr Chmielewski

Pobierz załączniki

Tekst jednolity ustawy

Procedura zwrotu w 2015

II półrocze

Zestawienie faktur – II półrocze

KONKURS „O WAWRZYN” – NAJLEPSZY STRAŻAK OCHOTNIK I JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szanowni Państwo,
Druhny Druhowie Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych

Mamy zaszczyt zaprosić Was do współzawodnictwa i rywalizacji w II edycji konkursu „O Wawrzyn”, który tym razem skierowany jest do Strażaków Ochotników i Jednostek OSP z subregionu siedlecko – ostrołęckiego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Pawlak Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Celem konkursu jest prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących Jednostek OSP, jak również docenienie ofiarności Strażaków Ochotników. Konkurs jest organizowany z inicjatywy Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, przy współudziale Stowarzyszenia Tradycja – Rozwój – Przyszłość i Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Swym zasięgiem obejmuje powiaty garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski. Jest organizowany w dwóch kategoriach: „Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”. W zakresie konkursu przewidziano 2 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia. Przewidziano również dodatkowe nagrody jeśli w trakcie trwania konkursu przystąpią kolejni partnerzy, sponsorzy czy patroni.  Nagrodami są sprzęt i wyposażenie strażackie, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe oraz wycieczki  do Brukseli i Brugii (Belgia) wraz ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
W załączeniu formularze, które wypełnione czytelnie należy przesłać lub dostarczyć osobiście organizatorowi na adres: Biuro Poselskie Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego,  Biuro Poselskie Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 28/108 lub e-mailem: krzysztof.w.borkowski@gmail.com  lub eurobiuro.siedlce@kalinowski.pl , tel. fax. 25 644 34 13.
Organizatorzy konkursu przyjmują zgłoszenia w jednym lub dwóch terminach. Część I i II  formularza nr 1 i/ lub nr 2 należy przesłać do 7 sierpnia 2015 roku, natomiast część III, IV i V (czyli materiały dokumentujące działalność jednostki OSP lub strażaka ochotnika) należy przesłać do 4 września 2015r. Można również w pierwszym terminie złożyć pełne zgłoszenie konkursowe (tj. do 7 sierpnia 2015r.). Do 30 września zostaną wyłonieni zwycięscy konkursu w poszczególnych kategoriach. Konkurs zakończy się Galą Finałową w Siedlcach z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych Strażaków Ochotników oraz Jednostek OSP z udziałem partnerów, patronów, sponsorów i uczestników konkursu.
Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  również w Biurze Poselskim (adres wyżej) i na stronach internetowych www.kborkowski.plwww.kalinowski.pl www.tygodniksiedlecki.com www.podlasie24.pl www.to.com.pl  www.new.radiooko.pl oraz na facebook.

DO POBRANIA

Formularz zgloszeniowy OSP

Formularz zgloszeniowy STRAŻAK

Regulamin konkursu

 

Kruszwicka Astrobaza przeszła do finału konkursu „Europa to My”

Margaret, Donatan i Cleo, Edyta Górniak czy Formacja Nieżywych Schabuff wystąpią w Kruszwicy. Pod warunkiem, że miasto wygra w konkursie „Europa to my”, który organizuje Radio Zet i Telewizja Polska. A zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, jeśli projekt poprą mieszkańcy.

Konkurs „Europa to my” jest pomysłem na promocję zmian, które zaszły w Polsce dzięki funduszom unijnym. Zgłoszenia do niego przesyłane były przez mieszkańców całego kraju. Warunek był jeden – trzeba było pokazać, jak dzięki projektom dofinansowanym przez UE zmieniło się miejsce, w którym dana osoba mieszka. Do finału przeszło 20 miejsc i obiektów, które zostaną zaprezentowane w lipcu w audycjach telewizyjnych na antenie TVP1.

Zwycięzca wyłoniony zostanie w internetowym głosowaniu, które odbywa się poprzez stronę http://www.europatomy.eu/finalisci/zgloszenie/144. Procedura głosowania jest prosta: należy kliknąć „zagłosuj”, wpisać adres email i rozwiązać proste zadanie matematyczne. Pamiętać jednak należy, że na wskazany adres poczty elektronicznej przyjdzie wiadomość z prośbą o potwierdzenie głosu. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek wieczorem (6.07). Potrwa do piątku 24 lipca. Głosować można raz dziennie

Wygraną jest zorganizowanie 30 sierpnia br. Ogólnopolskiego Dnia Funduszy Europejskich, podczas którego odbędzie się wielki koncert. Wezmą w nim udział największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Formacja Nieżywych Schabuff, Monika Kuszyńska, Margaret czy Donatan i Cleo. Koncert transmitowany będzie na żywo w TVP 1.

DOPALACZE – Gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

II Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie

W imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski oraz Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Turnieju Smaków na Zamku w Liwie, który odbędzie się w dniach 25 – 26 lipca br.

W ramach Turnieju odbędą się: konkursy na najsmaczniejszą potrawę regionalną na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego oraz na najciekawszy kulinarny prezent z podróży szlakiem WGL – „Gościniec z podróży”.
Ponadto imprezie będą towarzyszyły: degustacje, kiermasz kulinariów regionalnych, konkursy kulinarne, targ śniadaniowy i piknik nad Liwcem oraz liczne koncerty.

Gościem specjalnym Turnieju Smaków na Zamku w Liwie po raz drugi będzie znany kucharz i dziennikarz kulinarny Tomasz Jakubiak.
W Jury tegorocznej edycji imprezy zasiądzie m.in. znany dziennikarz włoski Giovanni Caldara, który podczas swojego pobytu w Polsce odwiedzi najciekawsze pod względem kulinarnym i kulturowym miejsca na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, począwszy od Warszawy, poprzez wschodnie Mazowsze, aż po Podlasie.

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursów kulinarnych oraz kiermaszu organizowanych w ramach tego przedsięwzięcia.

potrawa2015_regulamin

potrawa2015_karta

gosciniec2015_regulamin

gosciniec2015_karta

kiermasz2015_regulamin

kiermasz2015_karta

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Dobre – PRZEŁOŻONY

Zapraszamy do udziału w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dobre w Tenisie Ziemnym.

Zgłoszenia do piątku 17 lipca 2015 roku do godziny 16:00 pod nr tel: 509­-635-­084

Turniej rozegrany zostanie w dniach 18­-19 lipca
(przy niekorzystnej pogodzie możliwa zmiana terminu).

AKTUALIZACJA – 17.07.2015

Turniej zostanie rozegrany w późniejszym terminie. Wszyscy chętni zostaną o tym indywidualnie powiadomieni.