Spotkanie konsultacyjne dotyczące „Mapy Zagrożeń”

Sołtysi i mieszkańcy Gminy Dobre
radni Rady Gminy Dobre

ZAPROSZENIE

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń do nowego narzędzia wprowadzonego przez Komendę Główną Policji tj. „Mapy Zagrożeń”.

Spotkanie odbędzie się w dniu :

15 lutego 2016 roku o godzinie 1400 w lokalu Urzędu Gminy w Stanisławowie sala konferencyjna

Zachęcam do wzięcia udziału w w w. spotkaniu .

Załączniki

Skan pisma

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

NOWE LOGO FIO-ML.jpg

Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie.  Uruchomione zostały dwie ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 543 000 zł.

FIO-Mazowsze Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, dla których w tym roku powstała osobna ścieżka konkursowa. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Skierowany jest do każdego, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.

Jak to zrobić?

Wejść na stronę mazowszelokalnie.pl, tam znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty i opracowania konkursowe: poradniki, regulamin, fiszki (wnioski), karta oceny fiszki, która wskazuje priorytety grantodawcy oraz karta oceny prezentacji.

Prezentacji? Tak. Ponieważ ocena wniosków na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych jest dwuetapowa. Po złożeniu wniosku poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl, jest on oceniany niezależnie przez grupę ekspertów, po czym projekty, które zdobyły największą pulę punktów są prezentowane przed komisją w sześciu wybranych miastach województwa mazowieckiego: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.

Dodatkową pomocą służą Ambasadorzy programu FIO-Mazowsze Lokalnie (ponad 30 podmiotów), do których można się zwrócić w sprawie przedyskutowania pomysłu czy złożenie wniosku. Pełną listę Ambasadorów wraz z ich obszarem działania znajdą Państwo na stronie.

Jakie projekty otrzymują dofinansowanie?

W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”, projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego
w lokalnych społecznościach.

Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

W ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych” wspierane będą takie projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków. Grupa samopomocowa rozumiana jest jako grupa ukierunkowana na pokonywanie problemu: chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio jej członków albo ich bliskich

Jako inspiracja mogą posłużyć projekty ubiegłoroczne, dostępne na stronie www.mazowszeloklanie.pl oraz na fb FIO-Mazowsze Lokalnie.

W 2015 – 3 tys. osób przy wsparciu 1800 wolontariuszy zrobiło 184 projekty w 36 powiatach dla ponad 36 tys. odbiorców.  Dołącz do tej grupy!

Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.pl

plakat_FIO

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre zwanego dalej Programem

Konsultacje odbędą się w okresie od 28 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) można przekazać :

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,

  • faxem nr 25 7571190 w. 40

  • drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre – Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po terminie: 19 lutego 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Załączniki
Zarządzenie
Formularz konsutlacji
Program opieki nad zwierzętami – gmina Dobre projekt
Skan ogłoszenia o konsultacjach
Skan zarządzenia wraz z załącznikami

XXIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W DOBREM

Gimnazjum w Dobrem po raz kolejny wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Etap szkolny wygrała uczennica klasy IIIC Aleksandra Świętochowska, która reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym w Siedlcach. Reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rejonu siedleckiego rozwiązywali test, którego pytania dotyczyły zdrowia i właściwego stylu życia. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły, która 18 marca 2016 r. będzie reprezentować rejon siedlecki w etapie okręgowym w Warszawie.

Obecnie w szkole prowadzona jest akcja prozdrowotna „Papieros, e- papieros. Czy warto niszczyć zdrowie?” , która jest jednym z zadań etapu okręgowego olimpiady. Zaplanowano przeprowadzenie spotkań na temat szkodliwości palenia papierosów dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz konkursu z nagrodami dla gimnazjalistów.

Złote Gody 2016

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”

Marcel Proust

DSCN4828Przyznawany przez Prezydenta RP Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” jest najmilszym chyba odznaczeniem i to takim, na który z całą pewnością wyróżnieni uczciwie „zapracowali”. Nie może tu być mowy o pomyłce czy przypadkowości, bo albo się wytrwało pół wieku w związku , albo nie. Dzień 21 stycznia 2016 r. w gminie Dobre został poświęcony Jubileuszowi 50 – lecia pożycia małżeńskiego Państwa:

Elżbiety i Jana Czwarnóg z Adamowa
Anny i Henryka Klukiewiczów z Ryni
Lucyny i Zygmunta Paziów z Mlęcina
Elżbiety i Stanisława Radziów z Porąb Nowych
Krystyny i Stanisława Szczurowskich z Kobylanki
Marianny i Waleriana Tryfon z Porąb Nowych

Sześć dobrzańskich par pozostało wiernych swojej małżeńskiej przysiędze,będąc ze sobą na dobre i na złe, które ze słuszną satysfakcją mogły przyjąć to zaszczytne wyróżnienie. Niestety, jedynie trzy pary mogły tego dnia przybyć do Urzędu Gminy na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego, pozostałe pary otrzymały medale , dyplomy i kwiaty we własnych domach.
Obecni na uroczystości Jubilaci, czyli państwo Anna i Henryk Klukiewiczowie, Lucyna i Zygmunt Paziowie oraz Elżbieta i Stanisław Radziowie wysłuchali życzeń i słów najwyższego szacunku od Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Kierownika USC.
Do uświetnienia tego dnia przyczynili się też młodzi artyści z kółka teatralnego, którzy wystąpili z okolicznościowym przedstawieniem poświęconym rodzinie. Wzruszeni Jubilaci odbierali gratulacje od swoich najbliższych i pozowali do pamiątkowych zdjęć. Był też toast wzniesiony szampanem i gromko odśpiewane „ sto lat” , a potem kameralne pogawędki, śpiewy przy pysznym weselnym torcie i innych słodkościach.

Więcej zdjęć

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy mieszkańcy Gminy
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, oraz nowymi perspektywami pozyskiwania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, proszę osoby zainteresowane budową poszczególnych urządzeń w swoich gospodarstwach do wypełniana ankiet . Wypełnione ankiety będą potrzebne do wniosku o pozyskanie środków na ten cel.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczanie ankiet do Urzędu Gminy Dobre do pokoju nr 8 lub do sołtysa w terminie do 30 marca 2016 r. Bliższych informacji udziela Pani Renata Miąskiewicz i Pani Agnieszka Roguska pod nr tel. 25 / 757-11-90 w 27.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Wnioski do pobrania

Ankieta informacyjna – kolektory

Ankieta informacyjna – fotowoltaika

Ankieta informacyjna – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

Załączniki

zgłoszenie do Konkursu zał nr 1
Regulamin K BGR 2016

W najbliższych dniach możliwy spadek temperatury do -14 stopni C

INFORMACJA

W dniach 16-21 stycznia IMGW prognozuje stopniowy spadek temperatury na terenie kraju. W nocy 16/17 przewidywana jest temperatura minimalna -13°C na północnym wschodzie oraz lokalnie w kotlinach karpackich. W okresie od 17 do 21 (niedziela-czwartek) temperatura minimalna wyniesie do -14°C na północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. W nocy 15/16 na północnym wschodzie oraz w Sudetach prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

REKOMENDACJE DLA LUDNOŚCI
Aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy:
– ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujemy dłuższe przebywanie na dworze należy ubierać się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkanin lub tkanin typu polar. Ważne, aby ubranie nie utrudniało krążenia krwi;
– nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami;
– nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniającą czoło i uszy.
Nie należy zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń.
Przed wyjściem na mróz warto posmarować odkryte części ciała (policzki, nos, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną – szczególnie dotyczy to dzieci.
Przebywając na dworze, nie należy stać nieruchomo na zimnie; gdy zaczynamy odczuwać chłód warto zwiększyć aktywność fizyczną – przestępować z nogi na nogę, podskakiwać, rozcierać ręce itp.
W żadnym wypadku nie wolno spożywać na mrozie alkoholu, sprzyja to wychładzaniu organizmu.
Warto, o ile to nie jest konieczne, w najbardziej mroźne dni ograniczyć pobyt na dworze. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci oraz osób starszych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre na lata 2016-2022

Dobre, dnia 18.01.2016 r.

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre na lata 2016-2022 zapraszam mieszkańców Gminy Dobre do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 31.01.2016 r. w wersji pisemnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
lub elektronicznie na adres e-mail: gops@gminadobre.pl

Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Załącznik

STRATEGIA – WERSJA OSTATECZNA

Dyżur radcy prawnego

I N F O R M A C J A
25 lutego 2015 ROKU (CZWARTEK) w godz. 8:00 – 10:00
W URZĘDZIE GMINY DOBRE, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA.

Ferie zimowe 2016

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dobrem

zapraszają dzieci od lat 7 na
FERIE ZIMOWE
w godz. 1000 – 1300

Poniedziałek 1.02.2016
„Karnawałowe Maski Weneckie” – zajęcia plastyczne
Wtorek 2.02.2016
Wyjazd do kina na film
„Alwin i wiewiórki – Wielka wyprawa”
Środa 3.02.2016
„Święty Walenty rozdaje prezenty,
czyli walentynkowe interesy” – zajęcia plastyczne
Czwartek 4.02.2016
Akcja czytelnicza „Gmina Dobre Czyta Dzieciom
Zajęcia muzyczne, teatralne i kulinarne
Piątek 5.02.2016
Wyjazd do kina na film
„Misiek w Nowym Jorku”

ZAPISY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DOBREM
OD DNIA 19.01.2016 (wtorek)